ENGLISH / MAGYAR
Kövess
minket

Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja

MSc mérnökinformatikus főspecializáció

Célkitűzés

Napjainkban a komoly, sok felhasználóval rendelkező és/vagy nagy területet lefedő informatikai szolgáltatások elosztott számítástechnikai és adatkommunikációs infrastruktúra fölött futnak, ezek erőforrásait használják és működésükben jelentős szerepe van a hálózati kommunikációnak (pl. intelligens közlekedési rendszer, járműkommunikációs hálózatok, elektronikus útdíjrendszer, távfelügyelet, stb.). A szolgáltatás tervezőjének és megvalósítójának értenie kell a használt hálózati infrastruktúra működését és képességeit, sőt adott esetben képesnek kell lennie azt megtervezni. A specializáció célja ilyen tudással rendelkező, hálózati szolgáltatásokat fejlesztő mérnökök képzése úgy, hogy a termináloldali alkalmazások fejlesztésétől kezdve a hálózati eszközök fejlesztésén és működésén át a végpontok közötti informatikai alkalmazások működéséig minden releváns területet megtanítunk.

A specializáció programja

Hálózati technológiák integrációja (VIHIMA00)

A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz: alkalmazni és integrálni a korábbi tárgyakban és tanulmányok során (Komhálók 1, 2 és BSc specializáció) megszerzett, különböző hálózattípusok és protokollrétegek működésére vonatkozó tudást, annak érdekében, hogy a komplex hálózatokat a hallgató egységes rendszerként tudja kezelni és értékelni; megbecsülni és számszerűen értékelni a hálózatok teljesítőképességét, minőségét, megbízhatóságát; megtervezni és értékelni a fentiekhez szükséges  hálózati adatgyűjtő- és menedzsment szoftverrendszereket.

Hálózati rendszerek és szolgáltatások fejlesztése (VIHIMA01)

A kurzus elvégzése során a hallgatók a gyakorlati tanulmányokon keresztül megismerkednek a nagy megbízhatóságú ICT berendezések fejlesztésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és módszertanaival. Az iparban alkalmazott konkrét példákkal szemléltetjük a módszertan egyes lépéseit. Célunk olyan gyakorlati tudás átadása, amelyekkel a hallgatók sikeresen bekapcsolódhatnak a nagy gyártók fejlesztési folyamataiba.

Mobil szolgáltatások tervezése és integrációja (VIHIMA02)

A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz a korszerű vezetékes és mobil hálózati architektúrák elemeinek azonosítására, a köztük lévő kapcsolat leírására és a hálózat szolgáltatásaihoz történő hozzárendelésére; megtervezni új hálózati szolgáltatások skálázható kiszolgálására alkalmas architektúrákat, kiválasztani az ehhez szükséges hálózati elemeket és funkciókat; meghatározni az új hálózati szolgáltatások tervezése során várhatóan felmerülő problémákat, szűk keresztmetszeteket és a követendő tervezési elveket.

Multiplatform szoftverfejlesztés (VIAUMA04)

A tantárgy elvégzése után a hallgató képes lesz a korszerű terminál oldali alkalmazásokat megtervezni, illetve a használható technológiákat alkalmazni; felhasználói felületeket alapjaiban kialakítani; nagyméretű, illetve többféle szoftverfejlesztési platformot alkalmazó rendszerekben futó alkalmazásokat tervezni, fejleszteni.

page/69/lte1.jpg

Integrált vezeték nélküli alkalmazások (VIHIMA03)

A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz egy konkrét igény kiszolgálásához a megfelelő technológiákat kiválasztani és az architektúrát megtervezni; megtervezni és kiépíteni mind elméletben, mind gyakorlatban egy összetett, vezeték nélküli rendszert; megérteni a különféle elterjedt vezeték nélküli technológiák működését és felhasználási lehetőségeit; egy heterogén hálózatban a hibákat behatárolni és a nem megfelelő rendszerkomponenst kiváltani.

page/69/5G_smart_city.jpg

Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 1 (VIHIMA04)

page/69/labor_1.jpg

Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 2 (VITMMB00)

A laboratóriumi mérések elvégzése során a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szereznek a különféle hálózati eszközök és szoftverek működéséről, használatáról, illetve gyakorlati működés közben ismernek meg egy-egy hálózati paradigmát, vagy működési módot.

Ajánlott választható tárgyaink

  • Autonóm járművek kommunikációs technológiái (VIHIAV37)
  • Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (VIHIAV96)
  • Számítógép-hálózatok üzemeltetése II. (VIHIAV97)
  • IPv6 alapú számítógép-hálózatok (VIHIAV07)
  • "Zöld" infokommunikációs hálózatok (VIHIAV09)
  • Hálózattervezés (VIHIAV22)

Önálló labor, szakdolgozat- ill. diplomatervezés

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák a Tanszék összes témája közül választhatók, azonban a specializációhoz illeszkedően tipikusan a hálózatok működésével, vizsgálatával, illetve ezeken való szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos témákat szoktuk javasolni. Nagyon gyakran ipari konzulensekkel, ipari kapcsolatunkon keresztül írunk ki témákat. Néhány példa: 5G rendszerek vizsgálata, felhő alapú rádiós hozzáférési hálózatok, többinterfészes átvitel megvalósítása, V2X szimulációs rendszer tervezése.

Tehetséggondozás

A specializációt oktató kutatólaboratóriumokban nagy hagyománya van a hallgatók ipari kétoldalú, EU-s, illetve magyarországi K+F projektekbe való bevonásának. A tehetséges hallgatók bekapcsolódhatnak továbbá szakmai versenyekbe (BME Netskills challenge), illetve a konzulens segítségével önálló tudományos, kutatási tevékenységet folytathatnak, amelyet TDK konferencián, már hallgatóként is akár nemzetközi konferencián bemutathatnak, illetve testreszabott PhD témaként továbbvihetnek.

Ipari kapcsolatok. Szakmai gyakorlat és elhelyezkedési lehetőségek

A specializáció témájához kapcsolódóan Tanszékünk számos céggel tart fenn tradícionálisan jó kapcsolatot, ezek szívesen fogadnak hallgatókat szakmai gyakorlatra, illetve gyakori a céges témában történő diplomatervezés. Ezeknél a vállalatoknál nem gond a nálunk végzettek elhelyezkedése. Példák a teljesség igénye nélkül:

Image

A spec.-t ill. tanszékspecifikus rész oktatását végző laborjaink.

MCL Labor

A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán: http://www.mcl.hu

AddICT Labor

Az ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratórium (AddICT) az infokommunikációs hálózatok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ezek közé tartoznak a hálózati technológiák, a forgalmi és megbízhatósági teljesítmény-analízis és optimalizálás, a nyilvános szolgáltatói méretű és komplexitású hálózatok tervezése, a felhő számítástechnikai rendszerek elemzése, a meglévő és új kommunikációs technológiák fejlesztése. A labor tagjai számos ipari projektben vettek és vesznek részt, ahol sikerrel alkalmazták a fenti rendszerekre kidolgozott modelleket, tervező és elemző módszereket. A jelenleg folyó kutatási programok közé tartozik a "zöld szempontú" és a nagy megbízhatóságú hálózatok tervezése, valamint a hálózati szoftverek megbízhatóságának növelésére szolgáló automatikus tesztelő megoldások fejlesztése. A kutatási kompetencia területek határozzák meg az laboratórium oktatási tevékenységének fő irányait. Hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenység során felhalmozott ismeretek járulnak hozzá az évfolyam szintű és a szakirányú képzés keretében kidolgozott oktatási programok színvonalas és sikeres megvalósításához. További információ elérhető a labor web-oldalán: http://www.addict.hit.bme.hu

Specializációfelelős:

Dr. Bokor László, egyetemi docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT)
MEDIANETS Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium

e-mail: bokorl@hit.bme.hu

tel.: +36 1 463 2048